Product zoeken

 

Algemene leveringsvoorwaarden Sunflower Solar Systems BV

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Sunflower Solar Systems’: Sunflower Solar Systems B.V., statutair gevestigd te 3769AD Soesterberg, Amersfoortsestraat 45 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57062455 met BTW nr. NL852422799B01
'Klant': de partij die een aanvraag doet of een bestelling plaatst bij Sunflower Solar Systems tot het leveren van goederen en/of advies.

Goederen’: Materialen die direct dan wel indirect te maken hebben met een zonnepaneel systeem, zoals o.a. zonnepanelen,

omvormers, montage-materialen, connectoren, kabels, monitoring hard- en software etcetera.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sunflower Solar Systems als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt.

2.2 Sunflower Solar Systems behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1 Op basis van de verkregen informatie van de klant of van gemaakte waarnemingen stelt Sunflower Solar Systems een offerte op. Deze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen. In geval van zeer dringende omstandigheden behoudt Sunflower Solar Systems zich het recht voor deze periode te beperken of haar offerte in te trekken.

3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke bevestiging of retournering van een door de Klant getekend exemplaar van de offerte of orderbevestiging..

Artikel 4 Leveringstermijn

4.1 Een overeengekomen termijn voor de levering is geen definitieve termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Sunflower Solar Systems kan niet in verzuim zijn, indien zij , door externe factoren (zoals leveranciers, aanhoudend slecht weer of iets dergelijks) , niet heeft kunnen leverien. De Klant hoeft in dat geval ook niet eventuele betalingen aan Sunflower Solar Systems te voldoen..

4.2. Als de levering op verzoek van de klant wordt opgeschort, kunnen de goederen voor rekening en risico worden opgeslagen, in dat geval kan betaling van de factuur voor de te leveren materialen worden verlangd.

Artikel 5 Wijzigingen in te leveren producten

5.1 Sunflower Solar Systems is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen mits in overleg en toestemming van de Klant. Dit kan gebeuren bijvoorbeeld i.v.m. de beschikbaarheid of toepassing van wettelijke voorschriften dit vereist, of de levertijd het project noemenswaardig vertraagd zou kunnen worden.

5.2 De Klant is niet gerechtigd om zonder redenen en toestemming van Sunflower Solar Systems bestelde goederen te retourneren.

Artikel 6 Eigendomsoverdracht

6.1 De eigendomsoverdracht van de goederen vindt plaats nadat de klant de goederen en alle andere vorderingen volledig heeft betaald.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn naar het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat. Contante betaling bij afname van de goederen en /of diensten is zondermeer toegestaan.

7.2 De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Sunflower Solar Systems verschuldigde factuurbedrag.

7.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.4 Na het verstrijken van de vervaldatum is de Klant in verzuim; de Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is, ook zullen de eventueel gemaakte incasso- gerechtelijke en executie-kosten aan de Klant worden doorberekend, hierover is de Klant eveneens rente verschuldigd.

7.5 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Klant wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 8 Garantie materialen

8.1 De Klant dient uiterlijk waarneembare gebreken schriftelijk bij Sunflower Solar Systems te melden binnen 7 dagen na levering.

8.2 Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is Sunflower Solar Systems verplicht binnen 30 dagen nadat de Klant hem het gebrek heeft gemeld het gebrek te herstellen dan wel een concreet voorstel voor het verhelpen van het gebrek te doen.

8.3 Sunflower Solar Systems kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.

8.4 De Klant kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien: Sunflower Solar Systems tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of - de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.

8.5 Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) het zonnepaneel systeem leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.

8.6 Bij gebreken die onder de garantie vallen en die zich later dan zes maanden na Installatie voordoen dient de Klant aan te tonen dat het gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantietermijn.

8.7 De Klant heeft geen rechten op garantie indien de installatie van of onderhoud aan het zonnepaneel systeem niet door een door Sunflower Solar Systems ingeschakelde installateur plaats vond.

8.8 De garantie strekt zich niet uit tot defecten die het gevolg zijn van brand, blikseminslag, dieren, extreme weersomstandigheden als hagel ,contact met chemische gassen of vloeistoffen, gebruik van andere materialen dan geadviseerd door Sunflower Solar Systems en vormveranderingen van het object waarop het zonnepaneel systeem bevestigd is.

Artikel 9 Garantie functionaliteit lange termijn

9.1 De fabrieksgarantie over het vermogen die Sunflower Solar Systems afgeeft, geldt alleen indien het systeem wordt onderhouden conform de instructies van de fabrikant en vrij blijft van schaduw.

9.2 De levensduur van de omvormer is korter dan van de zonnepanelen. Vervanging van de omvormer is voor eigen rekening van de Klant en dientengevolge kan de Klant hier geen rechten aan ontlenen, tenzij garantie-verlenging is aangekocht.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Sunflower Solar Systems is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de Klant heeftverkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11 Uitvoering van de overeenkomst

11.1 Sunflower Solar Systems zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

11.2 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sunflower Solar Systems aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs in kan schatten dat deze noodzakelijk zijn, juist en tijdig aan Sunflower Solar Systems zijn verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet juist of tijdig aan Sunflower Solar Systems zijn verstrekt, heeft Sunflower Solar Systems het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de Klant overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de Klant in rekening te brengen.

11.3 De door Sunflower Solar Systems ingeschakelde installateurs bereiden de installatie voor op basis van de door de Klant verstrekte informatie en/of de door Sunflower Solar Systems verrichte visuele inspectie van de locatie waar het zonnepaneel systeem dient te worden bevestigd. Indien tijdens de Installatie blijkt dat de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze door de Klant verstrekt is of tijdens de visuele inspectie is gebleken, zullen de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de Klant komen.

11.4 Sunflower Solar Systems is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sunflower Solar Systems is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

11.5 De Klant garandeert dat de locatie waar het PV-systeem geplaatst wordt asbestvrij is. Ook dient de klant ervoor te zorgen dat de

constructie van het dak voldoende stevig is om de benodigde werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

11.6 De klant draagt er zorg voor dat de locatie van de Installatie vrij is van enige obstakels die de voortgang van de Installatie zouden kunnen belemmeren.

Artikel 12 Wijziging van de overeenkomst

12.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten

werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst overeenkomstig aanpassen.

12.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sunflower Solar Systems zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

12.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Sunflower Solar Systems de Klant hierover tevoren inlichten. Sunflower Solar Systems zal aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de afgegeven prijs tot gevolg heeft.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1 Door Sunflower Solar Systems verstrekte adviezen en berekeningen aan de Klant, welke al dan niet zijn verwerkt in een offerte, worden naar goeddunken van Sunflower Solar Systems verstrekt. Hieraan kunnen door de Klant geen rechten worden ontleend.

13.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden behoudt Sunflower Solar Systems zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

13.2 Alle door Sunflower Solar Systems verstrekte stukken, zoals offertes en adviezen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Sunflower Solar Systems worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

13.3 Sunflower Solar Systems behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Hierbij valt te denken aan, maar niet uitsluitend, het gebruik van informatie en/of kennis met als doeleinde promotie van de door Sunflower Solar Systems aangeboden zonnepaneel systemen en/of Installatie of andere diensten en/of producten welke gerelateerd zijn aan hetgeen aan de Klant is geleverd.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 8 van deze voorwaarden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14.2 Voor gebreken in zake van door Sunflower Solar Systems verleende diensten, geldt een garantie termijn van maximaal 2 jaar na oplevering van de betreffende installatie. Deze garantie vervalt onmiddelijk indien zonder overleg en sahriftelijke toestemming van Sunflower Solar Systems werkzaamheden door derden aan het zonnepaneelsysteem zijn uitgevoerd.

14.3 Alle andere dan in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van Sunflower Solar Systems is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken en diensten, dan wel, zulks ter keuze van Sunflower Solar Systems, tot het bedrag dat Sunflower Solar Systems ontvangt van haar verzekeraar ter zake van de betreffende aansprakelijkheid.

14.4 Sunflower Solar Systems zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade, daaronder mede in begrepen eventuele bedrijfsschade en winstderving.

14.5 Indien op verzoek van de Klant goederen worden afgeleverd zonder handtekening van ontvangst, dan vervalt de aansprakelijkheid van Sunflower Solar Systems.

14.6 Sunflower Solar Systems wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand ingeval de Installatie van en/of onderhoud van het zonnepaneel systeem niet plaats vond via een door Sunflower Solar Systems ingeschakelde installateur.

14.7 De website van Sunflower Solar Systems bevat bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. Sunflower Solar Systems staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Sunflower Solar Systems of derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website. Op de website geplaatste rekenvoorbeelden dienen slechts als voorbeeld en hieraan kunnen geen garanties of andere rechten worden ontleend.

Artikel 15 Overmacht en calamiteiten

15.1 Onder overmacht of calamiteiten worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen of bemoeilijken, en die niet aan Sunflower Solar Systems zijn toe te rekenen. Hieronder is (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Sunflower Solar Systems afhankelijk is voor de toekenning van Subsidie en/of levering en Installatie van het zonnepaneel systeem.

15.2 Sunflower Solar systems heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Sunflower Solar Systems haar verbintenis had moeten nakomen of indien de Klant surséance van betaling heeft aangevraagd, failliet dreigt te gaan of in een schuldsaneringstraject dreigt te komen.

15.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Sunflower Solar Systems opgeschort. Sunflower solar Systems is in dit geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15.4 Indien Sunflower Solar Systems bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Sunflower Solar Systems en de Klant kennis te nemen. Sunflower Solar Systems blijft echter bevoegd de Klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de Klant.

16.2 Op elke overeenkomst tussen Sunflower Solar Systems en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook Twitter Linkedin